Xử lý học tập

Quyết định V/v xử lý kỷ luật sinh viên hệ VLVH nợ học phí

Số: 240/QĐ-ĐHKT-CT-CTSV ngày 04 tháng 7 năm 2017

Xem nội dung Quyết định tại đây