Viện Kiến trúc nhiệt đớiI. Giới thiệu chung

 
Tên tiếng Việt: Viện Kiến trúc Nhiệt đới
Tên tiếng Anh: Institute of Tropical Architecture - Tên viết tắt (ITA - HAU)
Cơ quan Quyết định thành lập: Bộ Xây dựng
Đơn vị quản lý trực tiếp: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

II. Lịch sử, thành tích

     Viện Kiến trúc Nhiệt đới được thành lập theo tinh thần Nghị định số 35/HĐBT của Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) ký ngày 28 tháng 1 năm 1992 về công tác quản lý khoa học và công nghệ.
    1. Quyết định số 358/QĐ-BXD, ngày 05 tháng 6 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Viện Kiến trúc Nhiệt đới trực thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
    2. Quyết định số 909 – 1998/QĐ –BXD ngày 30.9.1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Kiến trúc Nhiệt đới trực thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
    3. Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ số A-212 của Bộ khoa học và công nghệ cấp lần 2 ngày 16/3/2009.
    4. Quyết định số 2005/QĐ-BXD ngày 18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiến trúc Nhiệt đới trực thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
    5. Quyết định số 180/QĐ-BXD ngày 9/2/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc bổ sung nhiệm vụ cho Viện Kiến trúc Nhiệt đới thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
    6. Quyết định số 1149/QĐ-ĐHKT-TH ngày 17/12/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội về nhiệm vụ hoạt động tư vấn xây dựng và chuyển giao công nghệ của Viện Kiến trúc Nhiệt đới.

 
Lễ khai trương Viện Kiến trúc Nhiệt đới năm 1998

Cán bộ, viên chức Viện Kiến trúc Nhiệt đới

III. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng:
 
     Viện Kiến trúc Nhiệt đới là tổ chức sự nghiệp khoa học có chức năng nghiên cứu khoa học, thực nghiệm để phục vụ đào tạo và ứng dụng vào thực tiễn các lĩnh vực về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng trong điều kiện khí hậu nhiệt đới; tham gia đào tạo đại học và trên đại học; thực hiện chương trình đào tạo chuyên sâu lĩnh vực Kiến trúc nhiệt đới.

2. Nhiệm vụ:
 
    - Nghiên cứu, xây dựng cơ sở lý luận khoa học cơ bản cho nền kiến trúc nhiệt đới Việt Nam;
    - Nghiên cứu, xây dựng, thiết kế các giải pháp kiến trúc, xây dựng cho từng miền, từng vùng khí hậu nhiệt đới Việt Nam;
    - Nghiên cứu, xây dựng ngân hàng dữ liệu kỹ thuật, kinh tế để tư vấn về kiến trúc nhiệt đới trong các công trình xây dựng phù hợp với Việt Nam và các vùng khí hậu nhiệt đới khác;
    - Thực nghiệm và ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong các công trình kiến trúc, xây dựng, kỹ thuật và môi trường;
    - Thông tin, phổ biến các kết quả nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng để phục vụ công tác đào tạo của trường và thực tiễn sản xuất;
    - Thiết kế quy hoạch xây dựng vùng, đô thị và các điểm dân cư nông thôn;
    - Thiết kế kiến trúc, thiết kế kỹ thuật và lập tổng dự toán các công trình dân dựng, công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị;
    - Tư vấn, đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị;
    - Khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn đối với các công trình xây dựng;
    - Tư vấn giám sát, thí nghiệm, kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng và công trình xây dựng;
    - Đo đạc, khảo sát và đào tạo về lĩnh vực vi khí hậu và môi trường;
    - Đo lường, quan trắc, kiểm định, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp;
    - Hợp tác trong nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng với các tổ chức trong và ngoài nước trong các lĩnh vực trên.

IV. Sơ đồ tổ chứcHỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN VÀ CÁC CHUYÊN GIA CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KIẾN TRÚC NHIỆT ĐỚI

TT

Họ và tên

Học hàm, Học vị

Chức danh

Chuyên ngành

1

Lê Quân

PGS. TS. KTS

Chủ tịch Hội đồng

Kiến trúc

2

Nguyễn Ngọc Thụ

CNKT

P.Chủ tịch thường trực

Kinh tế

3

Phạm Thanh Huy

TS. KTS

Ủy viên thường trực

Quy hoạch

4

Vũ An Khánh

TS. KTS

Ủy viên

Kiến trúc

5

Lê Chiến Thắng

TS. KTS

Ủy viên

Kiến trúc

6

Đào Thi Hà

CNKT

Ủy viên

Kinh tế

7

Nguyễn Văn Hĩu

ThS. KS

Ủy viên

Môi trường

8

Nguyễn Văn Phú

KS

Ủy viên

Xây dựng

9

Dương Thành Trung

ThS. KTS

Ủy viên

Kiến trúc

10

Lê Anh Tuấn

ThS. KTS

Ủy viên

Quy hoạch

11

Lục Thu Huyền

ThS. KS

Thư ký

Xây dựng


DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KIẾN TRÚC NHIỆT ĐỚI MỞ RỘNG

TT

Họ và tên

Học hàm, Học vị

Chức danh

Chuyên ngành

1

Nguyễn Tố Lăng

PGS. TS. KTS

Chuyên gia

Quy hoạch

2

Nguyễn Vũ Phương

PGS, TS. KTS

Chuyên gia

Kiến trúc

3

Nguyễn Tuấn Anh

PGS. TS. KTS

Chuyên gia

Kiến trúc

4

Nguyễn Xuân Hinh

TS. KTS

Chuyên gia

Quy hoạch

5

Trần Thanh Sơn

TS

Chuyên gia

Đô Thị

6

Vũ Hoàng Hiệp

TS

Chuyên gia

Xây dựng

7

Bùi Đức Dũng

TS. KTS

Chuyên gia

Kiến trúc

8

Nguyễn Trọng Phượng

PGS. TS

Chuyên gia

Kiến trúc

9

Nguyễn Văn Muôn

TS

Chuyên gia

Kiến trúc

10

Trương Mạnh Toàn

TS

Chuyên gia

Kiến trúcV. Chuyên môn

Tổ chức các hội thảo Quốc tế, toàn quốc, ngành


Hợp tác quốc tế
Nghiên cứu Đề tài khoa học
- Cấp Nhà nước: 02
- Cấp Bộ:23
- Cấp trường: 29Các dự án,công trình tiêu biểuVI. Liên hệ:
 
VIỆN KIẾN TRÚC NHIỆT ĐỚI
Tầng 2, Nhà E, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Km10, Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Số điện thoại: 043. 8543566
Fax: 043. 8543566
Email: vienktnd1998@gmail.com