Bộ Môn CT Công Cộng

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1.      

TS.KTS Nguyễn Trí Thành

Trưởng Bộ môn - Phó Trưởng khoa

0903445648

2.      

ThS.KTS Nguyễn Trần Liêm

Phó trưởng BM - Xưởng trưởng 2

0904111095

3.      

ThS.KTS Trần Phương Mai

0913352245

4.      

ThS.KTS Nguyễn Phan Mỹ Linh

0912235138

5.    

ThS.KTS.Hoàng Tuấn Minh

 

0983653308

6.      

ThS.KTS. Trần Nguyễn Hoàng


0903252659

7.      

ThS.KTS Lê Thái Lai

 

0903410339

8.      

ThS.KTS Vương Nga My

 

01686137268

9.      

KTS. Vũ An Tuấn Minh

 

0988415222

10.   

ThS.KTS Trần Anh Tuấn

0913003977

11.   

ThS.KTS Trần Nhật Khôi 

 

0903261357

     12.  TS.KTS Nguyễn Đông Giang       0983.807.997                             

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University