Bộ Môn CS và TH Kiến Trúc

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

ThS. Nguyễn Xuân Quang

Phó trưởng phụ trách Bộ môn

0913038419

2 

ThS.KTS. Đỗ Quang Vinh

0913307372

3

PGS.TS.KTS. Đặng Đức Quang

0989555909

4 

ThS.KTS. Hồ Thanh Thuỷ

0913863536

5 

ThS.KTS. Ngô Minh Hậu

0988724330

6

ThS.KTS. Bùi Chí Luyện

 

0983075886

7 

ThS.KTS. Cao Chí Hoàng 

 

0913205069

8

ThS.KTS. Tạ Tuấn Anh

 

0904109982

9

ThS.KTS. Bùi Thanh Việt Hùng

 

0988091376

10 

ThS.KTS. Hoàng Anh

 

0983126868

      11  ThS.KTS. Nguyên Thị Như Trang    0903.290.416

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University