Giới Thiệu Khoa
Phó chủ nhiệm tiền nhiệm: 

                                  TS.KS Trần Hữu Hà

                                  TS.KS Đỗ Đình Đức

                                   PGS.TS.KTS Nguyễn Vũ Phương

                                   PGS.TS.KTS Nguyễn Hồng Thục 

    

Ban chủ nhiệm khoa Sau đại học:

              Trưởng Khoa:                    PGS.TS.KTS. Nguyễn Tuấn Anh                              

              Phó trưởng Khoa:             TS. Vũ Thanh Thủy     


1. Giới thiệu khoa

1.1.  Lịch sử 

         Khoa Sau đại học được thành lập ngày 11 tháng 11 năm 1992 theo Quyết định số 533/ QĐ-Bộ XD của Bộ trưởng Bộ xây dựng          

Nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội được giao theo Quyết định số 847/QĐ-SĐH ngày 28/4/1992 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khoa Sau đại học là đơn vị quản lí hành chính cơ sở của Trường, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý công tác đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, bồi dưỡng sau đại học; tham mưu các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực liên quan. 

1.2 Nhiệm vụ và chức năng:

        Nhiệm vụ khoa Sau đại học được qui định trong quyết định phê duyệt đề án xây dựng và phát triển số 602/QĐ/ĐHKT-TH ngày 20 tháng 4 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

      Bồi dưỡng và nâng cao trình độ của cán bộ và giáo viên theo các hình thức ngắn hạn, tại chức và cấp chứng chỉ.

      Đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ các chuyên ngành Kiến trúc, Qui hoạch vùng và đô thị, Quản lý đô thị và công trình, Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng theo chỉ tiêu và hạn mức được giao hàng năm.

      Hợp tác và liên kết về đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ và tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn với các trường đại học, các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu ở trong nước và quốc tế.ợp tác và liên kết về đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ và tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn với các trường đại học, các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu ở trong nước và quốc tế.

    Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong đào tạo sau đại học và các lĩnh vực liên quan.

1.3.Các giai đoạn đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội:

* Giai đoạn 1987 - 1991

Được giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ trên đại học theo Quyết định số: 140 - CT, ngày 24/4/1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nay là Thủ tướng Chính phủ.

Được giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ theo Quyết định số: 547/QĐ-QLKH, ngày 4/6/1987 của Bộ trưởng Bộ ĐH&THCN gồm 2 chuyên ngành:

- Kiến trúc nhà ở và công trình công cộng. Mã số 2.17.01

- Quy hoạch không gian và xây dựng đô thị. Mã số 2.17.05


    Công tác đào tạo sau đại học do Phòng Quản lý khoa học đảm nhiệm.

* Giai đoạn 1992-2002:


TT

Tên chuyên ngành

Mã số

Số, ngày của văn bản

1

Kiến trúc

 

847/QĐ-SĐH ngày 28/4/1992

2

Qui hoạch đô thị và điểm dân cư

 

230/GD-ĐT ngày 19/8/1994

3

Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

 

5073/GD-ĐT ngày 18/11/1995

4

Quản lý đô thị (Dự án)

 

2018/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/1998

5

Quản lý đô thị và công trình

 

702/QĐ-BGDĐT ngày 19/02/2002


 * Giai đoạn 2002-2012:

TT

Tên chuyên ngành

Mã số

Số, ngày của văn bản

1

Kiến trúc

60.58.01

2321/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2004

2

Qui hoạch

60.58.05

2321/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2004

3

Kỹ thuật hạ tầng đô thị

60.58.22

2321/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2004

4

Cấp thoát nước đô thị

60.58.70

2321/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2004

5

Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

60.58.20

2321/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2004

6

Quản lý đô thị và công trình

60.58.10

2321/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2004

7

Thiết kế đô thị, di sản và phát triển bền vững (Dự án liên kết đào tạo Cao học Pháp ngữ với các trường Kiến trúc của Pháp)

 

7076/QHQT của Bộ GD&ĐT ngày 18/7/2001

9520/ĐH-SĐH của Bộ GD&ĐT ngày 26/10/2004

* Từ 2012 đến nay:

Hiện nay, các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội theo đã được sát nhập. Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ gồm 5 chuyên ngành như sau:

STT

Chuyên ngành đào tạo

Mã số chuyên ngành

1

Kiến trúc

60.58.01.02

2

Quy hoạch vùng và đô thị

60.58.01.05

3

Quản lý đô thị và công trình

60.58.01.06

4

Kỹ thuật xây dựng công trình DD và CN

60.58.02.08

5

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

60.58.02.10

6

Thiết kế đô thị, di sản và phát triển bền vững (Dự án liên kết đào tạo Cao học Pháp ngữ với các trường Kiến trúc của

 


Tính đến thời điểm năm 2014 khoa Sau đại học đã đào tạo được 105 tiến sỹ và gần 2000 thạc sỹ.

1.4. Các giai đoạn đào tạo Tiến sĩ tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội:

* Giai đoạn 1987-1991:

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội được giao đào tạo cán bộ trên đại học theo Quyết định số 140-CT ngày 24/4/1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) và được giao đào tạo tiến sĩ theo Quyết định số 547/QĐ-QLKH ngày 04/6/1987 của Bộ trưởng Bộ ĐH & THCN gồm 02 chuyên ngành:

TT

Tên chuyên ngành

Mã số

1

Kiến trúc nhà ở và công trình công cộng

2.17.01

2

Quy hoạch không gian và xây dựng đô thị

2.17.05


         
Khoa đào tạo trên đại học được thành lập theo Quyết định số 533/BXD-TCLĐ ngày 11/11/1992 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trường được giao thêm chuyên ngành Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp theo Quyết định số 1099/GD-ĐT ngày 02/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    * Giai đoạn 1992-2003:

Khoa đào tạo trên đại học được thành lập theo Quyết định số 533/BXD-TCLĐ ngày 11/11/1992 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trường được giao thêm chuyên ngành Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp theo Quyết định số 1099/GD-ĐT ngày 02/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    * Giai đoạn 2004 - 2012:

Năm 2004, các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ hiện có được chuyển đổi thành 07 chuyên ngành theo Quyết định số 2321 ngày 10/5/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.   

    Năm 2005 được Bộ GD&ĐT giao thêm nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Quản lý đô thị và công trình. Mã số: 62.58.10.01 theo Quyết định số 2451/GD-ĐT ngày 9/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giai đoạn này Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội có 8 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ:

TT

Tên chuyên ngành

Mã số

1

Lý thuyết và lịch sử kiến trúc

62.58.01.01

2

Kiến trúc công trình

62.58.01.05

3

Quy hoạch vùng

62.58.05.01

4

Quy hoạch đô thị và nông thôn

62.58.05.05

5

Kỹ thuật hạ tầng đô thị

62.58.22.01

6

Cấp thoát nước

62.58.70.01

7

Xây dựng công trình DD & CN

62.58.20.01

8

Quản lý đô thị và công trình

62.58.10.01

* Từ 2012 đến nay:

Hiện nay, các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã được sát nhập theo Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV gồm 5 chuyên ngành như sau:

TT

Chuyên ngành đào tạo

Mã số chuyên ngành

1

Kiến trúc

62.58.01.02

2

Quy hoạch vùng và đô thị

62.58.01.05

3

Quản lý đô thị và công trình

62.58.01.06

4

Kỹ thuật xây dựng công trình DD và CN

62.58.02.08

5

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

62.58.02.10

         1.5. Các chương trình đào tạo liên kết đã thực hiện:     

* Trong nước

- Liên kết với ĐH khoa học Huế đào tạo trình độ thạc sĩ các chuyên ngành Kiến trúc, Qui hoạch, Quản lý đô thị và công trình.

- Liên kết với ĐH Cần Thơ đào tạo trình độ thạc sĩ các chuyên ngành Kiến trúc, Qui hoạch, Quản lý đô thị và công trình.

-  Liên kết với ĐH Xây Dựng Miền Tây đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ Thuật Xây dựng công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

  *  Ngoài nước

- Hợp tác với Trường Đại học tổng hợp Melbourue (Australia) đào tạo trình độ Tiến sĩ các chuyên ngành Kiến trúc, Quy hoạch, Thiết kế đô thị, Kiến trúc cảnh quan, Bất động sản và xây dựng.

- Hợp tác với Trường Đại học Kiến trúc Toulouse (Pháp) đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Thiết kế đô thị, di sản và phát triển bền vững.

1.6. Liên hệ

- Địa chỉ:        Phòng A106, A108 tầng 1 nhà A,

    Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội – Km 10, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

    Điện thoại: 04 3854 2051/04 3854 2052/0422422707. 

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University