Bộ môn

1. Nhiệm vụ của Bộ môn sau đại học 
a. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một hoặc một số môn học trong chương trình đào tạo Sau đại học.
b. Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được Hiệu trưởng và Trưởng khoa Sau đại học giao.
c. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Sau đại học.
d. Tiếp nhận nghiên cứu sinh sinh hoạt học thuật tại Bộ môn.
e. Tổ chức hội thảo khoa học cho nghiên cứu sinh và học viên cao học
g. Bộ môn gửi báo cáo về Khoa Sau đại học 6 tháng/ lần đánh giá tình hình hoạt động chuyên môn của Bộ môn và tiến độ thự hiện luận án của các nghiên cứu sinh.
h. Phối hợp với Khoa Sau đại học trong việc tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

2. Các bộ môn sau đại học

STT

BỘ MÔN ĐÀO TẠO
SAU ĐẠI HỌC

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1

KIẾN TRÚC NHÀ Ở

TS.BÙI ĐỨC

DŨNG

TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS.TS.PHẠM TRỌNG

THUẬT

P.TRƯỞNG BỘ MÔN

2

KIẾN TRÚC CÔNG CỘNG

TS. NGUYỄN TRÍ 

THÀNH

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS.VƯƠNG HẢI

LONG

P.TRƯỞNG BỘ MÔN

3

KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP

TS.NGUYỄN ĐỨC

DŨNG

TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS.TS.NGUYỄN TUẤN

ANH

P.TRƯỞNG BỘ MÔN

4

LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

PGS.TS.LÊ

QUÂN

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS.NGÔ THỊ KIM

DUNG

P.TRƯỞNG BỘ MÔN

5

BẢO TỒN DI SẢN
KIẾN TRÚC

PGS.TS.NGUYỄN VŨ

PHƯƠNG

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS.KHUẤT TÂN

HƯNG

P.TRƯỞNG BỘ MÔN

6

QUY HOẠCH VÙNG
VÀ ĐÔ THỊ

TS.NGUYỄN XUÂN

HINH

TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS.TS.LƯƠNG TÚ

QUYÊN

P.TRƯỞNG BỘ MÔN

7

QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
VÀ CÔNG TRÌNH

PGS.TS.NGUYỄN TỐ

LĂNG

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS.VŨ

ANH

P.TRƯỞNG BỘ MÔN

8

KẾT CẤU
BÊ TÔNG CỐT THÉP

PGS.TS. VƯƠNG NGỌC

LƯU

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS.VŨ HOÀNG

HIỆP

P.TRƯỞNG BỘ MÔN

9

KẾT CẤU THÉP GỖ

PGS.TS. VŨ QUỐC

ANH

TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS.TS.NGUYỄN HỒNG

SƠN

P.TRƯỞNG BỘ MÔN

10

CƠ HỌC CÔNG TRÌNH

TS. VŨ BÍCH

QUYÊN

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. TRỊNH TỰ

LỰC

P.TRƯỞNG BỘ MÔN

11

ĐỊA KỸ THUẬT

PGS.TS. VƯƠNG VĂN

THÀNH

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS.TRẦN THƯƠNG

BÌNH

P.TRƯỞNG BỘ MÔN

12

CÔNG NGHỆ
VÀ TỔ CHỨC THI CÔNG

TS. LÊ ANH

DŨNG

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. NGHIÊM MẠNH

HIẾN

P.TRƯỞNG BỘ MÔN

13

KỸ THUẬT
CƠ SỞ HẠ TẦNG

PGS.TS.PHẠM TRỌNG

MẠNH

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS.TRẦN THANH

SƠN

P.TRƯỞNG BỘ MÔN

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University