Ban Chủ Nhiệm Khoa

• Trưởng khoa : TS. Trần Thanh Sơn

• Phó trưởng khoa :  ThS. Trần Hữu Diện

                                       TS Nghiêm Vân Khanh

                                       TS Nguyễn Văn Nam


1

Trưởng khoa KTHT và MT đô thị

TS. Trần Thanh Sơn
Phụ trách chung, chịu trách nhiệm với Hiệu trưởng về toàn bộ công tác Khoa.

2

Phó trưởng khoa

 Giúp Trưởng khoa phụ trách:

- Công tác NCKH của Giảng viên và Sinh viên

- Quản lý sinh viên, thi sinh viên giỏi

- Văn phòng Khoa, Đoàn thể, và các sự kiện của Khoa

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University