Thiết Kế Đô Thị

Giới thiệu bộ môn Thiết kế Đô thị
1. Cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất của Bộ môn:
Bộ môn Thiết kế Đô thị là bộ môn chuyên ngành thuộc Khoa Quy hoạch.
Bộ môn có 01 đảng viên, thuộc Chi bộ Khoa quy hoạch.
Trưởng Bộ môn: TS. Đỗ Trần Tín

Phó trưởng Bộ môn :
Văn phòng Bộ môn: Nhà A Trường Đại học Kiến Trúc , Km10 Thanh Xuân, Hà Nội
Liên hệ: Điện thoại: (+84).438 54 30 02            Email: vpkhoaquyhoach@gmail.com
WEB của Bộ môn: www.hau.edu.vn
2. Đội ngũ giảng viên cán bộ:
Năm học 2011 – 2012: Bộ môn có tổng cộng 07 người, gồm:
- Số cán bộ chính thức của Bộ môn: 07 người, trong đó có 0 phó giáo sư
- giảng viên chính, 01 tiến sỹ - giảng viên chính, 05 thạc sỹ và 01 kiến trúc sư – giảng viên.
- Số cán bộ kiêm nhiệm: 07 người, là giảng viên.
- Cán bộ hợp đồng: .........….. người, gồm: 0 GS-TSKH cán bộ của Bộ môn sau khi về hưu, tiếp tục làm hợp đồng; một thực tập giảng viên và một cán bộ trợ lý Bộ môn.
3. Các ngành đào tạo, nội dung chính của các ngành đào tạo:
- Đào tạo đại học: Bộ môn Thiết kế Đô thị được Nhà trường phân công giảng dạy môn chuyên ngành Thiết kế Đô thị cho Khoa quy hoạch; môn chuyên ngành Thiết kế Đô thị cho các Khoa của trường,.
- Đào tạo sau đại học: Đào tạo cao học, tiến sỹ chuyên ngành quy hoạch, kiến trúc.
4. Số lượng sinh viên theo các ngành đào tạo:
- Đào tạo đại học: Hàng năm giảng dạy lý thuyết cho khoảng …..... lớp sinh viên (Riêng Khoa Quy hoạch …..... lớp); khoảng ....… lớp đồ án môn học cho Khoa Kiến trúc và Khoa ngoài; khoảng …... sinh viên Khoa Quy hoạch làm đồ
án tổng hợp và đồ án tốt nghiệp. Tổng số giờ giảng dạy trong năm khoảng …...… giờ chuẩn.
- Đào tạo đại học: Hàng năm Bộ môn dạy ..........… môn chuyên ngành cho cao học;

đào tạo khoảng ....….. học viên cao học. Số nghiên cứu sinh Bộ môn hiện đang đào tạo là ......… người.
5. Một số hoạt động về KHCN, tham gia sản xuất của Bộ môn:
- Hiện Bộ môn chủ trì ....…... đề tài NCKH cấp Bộ; hàng năm tham gia nhiều đề tài NCKH cấp trường; tham gia hướng dẫn nhiều nhóm sinh viên làm NCKH.
- Các cán bộ của Bộ môn tham gia nhiều dự án thực tế.
6. Thành tích khen thưởng:
Bộ môn …...… nhiều năm liền được bầu là tổ lao động xuất sắc; được Bộ Xây dựng tặng nhiều bằng khen, Nhà trường tặng nhiều giấy khen.


TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Lý lịch khoa học

Ảnh

1

TS.Đỗ Trần Tín 

 

Trưởng BM

1. Thâm niên công tác:
-
Từ 2003-nay: Giảng viên khoa Quy hoạch-ĐHKTHN

2. Các môn học đảm nhiệm:

 - Giảng dạy môn đồ án Quy hoạch; Nguyên lý quy hoạch xây dựng đô thị; Kiến trúc cảnh quan; Thiết kế đô thị

 

 

2

ThS. Nguyễn Vương Long

20/04/1976

 

1. Thâm niên công tác:

- Từ 9/1999-9/2001: Văn phòng tư vấn kiến trúc

- Từ 6/2003-nay: Giảng viên khoa Quy hoạch-ĐHKTHN

2. Các môn học đảm nhiệm:

- Tư vấn thiết kế

- Giảng viên môn Thiết kế đô thị; Đồ án Quy hoạch

 

3

ThS. Phạm Vũ Thương Nhung

 

 

1. Thâm niên công tác:

2. Các môn học đảm nhiệm:

 

 

4

ThS. Nguyễn Diệu Hương

 

 

1. Thâm niên công tác:

- Từ 2004-7/2005: Công ty thiết kế và xây dựng TAT

- Từ 7/2005-nay: Giảng viên khoa Quy hoạch- ĐHKTHN

2. Các môn học đảm nhiệm:

- Thiết kế

- Giảng viên môn Lịch sử kiến trúc và phát triển đô thị

 

5

ThS. Phạm Thanh Huy

14/10/1978

 

1. Thâm niên công tác:

- Từ 2002-2005: Công ty cổ phẩn tư vấn đầu tư phát trỉen và xây dựng Thikeco-Bộ Công An

- Từ 2005-nay: Giảng viên khoa Quy hoạch-ĐHKTHN

2. Các môn học đảm nhiệm:

- Chủ nghiệm đồ án, chủ trì thiết kế, tư vấn thiết kế đồ án quy hoạch xây dựng

- Giảng viên môn Phân tích đô thị; Đồ án quy hoạch

 

6

ThS. Lê Xuân Hùng

18/09/1978

 

1. Thâm niên công tác:

- Từ 2001-nay: Giảng viên khoa quy hoạch-ĐHKTHN

2. Các môn học đảm nhiệm:

- Giảng viên môn Nguyên lý quy hoạch xây dựng; Đồ án quy hoạch

 

7

KTS. Võ Chính Long

 

 

1. Thâm niên công tác:

2. Các môn học đảm nhiệm:

 

 

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University