Sinh Thái Và Quy Hoạch Môi Trường

Giới thiệu bộ môn Sinh thái và Quy hoạch môi trường đô thị
1. Cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất của Bộ môn:
Bộ môn Sinh thái và Quy hoạch môi trường đô thị là bộ môn chuyên ngành thuộc Khoa Quy hoạch.
Bộ môn có 01 đảng viên, thuộc Chi bộ Khoa quy hoạch.
Trưởng Bộ môn: TS. Đỗ Kim Thành

Phó trưởng Bộ môn :
Văn phòng Bộ môn: Nhà A Trường Đại học Kiến Trúc , Km10 Thanh Xuân, Hà Nội
Liên hệ: Điện thoại: (+84).438 54 30 02            Email: vpkhoaquyhoach@gmail.com
WEB của Bộ môn: www.hau.edu.vn
2. Đội ngũ giảng viên cán bộ:
Năm học 2011 – 2012: Bộ môn có tổng cộng 07 người, gồm:
- Số cán bộ chính thức của Bộ môn: 07 người, trong đó có 0 phó giáo sư
- giảng viên chính, 01 tiến sỹ - giảng viên chính, 03 thạc sỹ và 03 kiến trúc sư – giảng viên.
- Số cán bộ kiêm nhiệm: 07 người, là giảng viên.
- Cán bộ hợp đồng: .........….. người, gồm: 0 GS-TSKH cán bộ của Bộ môn sau khi về hưu, tiếp tục làm hợp đồng; một thực tập giảng viên và một cán bộ trợ lý Bộ môn.
3. Các ngành đào tạo, nội dung chính của các ngành đào tạo:
- Đào tạo đại học: Bộ môn Sinh thái và Quy hoạch môi trường đô thị được Nhà trường phân công giảng dạy môn chuyên ngành Vật lý kiến trúc cho Khoa quy hoạch; môn chuyên ngành Vật lý kiến trúc  cho các Khoa của trường,.
- Đào tạo sau đại học: Đào tạo cao học, tiến sỹ chuyên ngành quy hoạch, kiến trúc.
4. Số lượng sinh viên theo các ngành đào tạo:
- Đào tạo đại học: Hàng năm giảng dạy lý thuyết cho khoảng …..... lớp sinh viên (Riêng Khoa Quy hoạch …..... lớp); khoảng ....… lớp đồ án môn học cho Khoa Kiến trúc và Khoa ngoài; khoảng …... sinh viên Khoa Quy hoạch làm đồ
án tổng hợp và đồ án tốt nghiệp. Tổng số giờ giảng dạy trong năm khoảng …...… giờ chuẩn.
- Đào tạo đại học: Hàng năm Bộ môn dạy ..........… môn chuyên ngành cho cao học;

đào tạo khoảng ....….. học viên cao học. Số nghiên cứu sinh Bộ môn hiện đang đào tạo là ......… người.
5. Một số hoạt động về KHCN, tham gia sản xuất của Bộ môn:
- Hiện Bộ môn chủ trì ....…... đề tài NCKH cấp Bộ; hàng năm tham gia nhiều đề tài NCKH cấp trường; tham gia hướng dẫn nhiều nhóm sinh viên làm NCKH.
- Các cán bộ của Bộ môn tham gia nhiều dự án thực tế.
6. Thành tích khen thưởng:
Bộ môn …...… nhiều năm liền được bầu là tổ lao động xuất sắc; được Bộ Xây dựng tặng nhiều bằng khen, Nhà trường tặng nhiều giấy khen.TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Lý lịch khoa học

Ảnh

1

TS. Đỗ Thị Kim Thành

 

Trưởng BM

1. Thâm niên công tác:

2. Các môn học đảm nhiệm:

 

2

ThS. Nguyễn Đăng Thịnh

09/05/1979

 

1. Thâm niên công tác:

- Từ 2002-2003: Công ty tư vấn Kiến trúc Xây dựng CDC-Bộ Xây Dựng

- Từ 2003-2/2005: Học Thạc sỹ tại trường ĐH Paris6

- Từ 2006-nay: Giảng viên khoa Quy hoạch-ĐHKTHN

2. Các môn học đảm nhiệm:

- Kiến trúc sư

- Giảng viên môn: Vật lý kiến trúc

 

3

ThS. Bùi Phương Thuý

 

 

1. Thâm niên công tác:

2. Các môn học đảm nhiệm:

 

4

ThS. Dương Thị Ngọc Oanh

 

 

1. Thâm niên công tác:

2. Các môn học đảm nhiệm:

 

5

KTS. Đỗ Thị Ngọc Quỳnh

 

 

1. Thâm niên công tác:

- Từ năm 2012 đến nay: Tham gia công tác giảng dạy tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội,Bộ môn Sinh thái và Quy hoạch Môi trường Đô thị, Khoa Quy hoạch đô thị nông thôn

2. Các môn học đảm nhiệm:

- Giảng viên môn: Vật lý kiến trúc

 

6

KTS. Nguyễn Hoài Thu

 

 

1. Thâm niên công tác:

- Từ năm 2010 đến năm 2012:Tham gia công tác tư vấn thiết kế Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bidecons Việt Nam

- Từ năm 2012 đến nay: Tham gia công tác giảng dạy tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội,Bộ môn Sinh thái và Quy hoạch Môi trường Đô thị, Khoa Quy hoạch đô thị nông thôn

2. Các môn học đảm nhiệm:

- Kiến trúc sư

- Giảng viên môn Vật lý kiến trúc

 

7

Bùi Cao Sơn

 

 

1. Thâm niên công tác:

2. Các môn học đảm nhiệm:

 

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University