Giới Thiệu Khoa

        Đến tháng 10 năm 2013, Khoa Lý luận chính trị gồm 10 giảng viên chính thức, 02 giảng viên kiêm nhiệm và 01 thư ký. Trong đó có 2 tiến sĩ, 7 thạc sĩ, 1 đang học NCS, 1 đang học cao học và 2 cử nhân.

        Các lĩnh vực hoạt động :

- Tham gia giáo dục lý luận chính trị đầu khóa

- Tham gia đào tạo đại học hệ chính quy và đào tạo hệ vừa làm vừa học

- Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

- Hợp tác với các cơ quan và tổ chức trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực liên quan...

        Hội đồng khoa học và đào tạo

        Ban chủ nhiệm khoa:

- TS. Phạm Thị Kim Ngân - Trưởng khoa

- ThS. Nguyễn Huy Cảnh - Phó trưởng khoa

        Văn phòng khoa:

CN. Vũ Thị Thanh Tâm - Thư ký

        Các bộ môn:

        - Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

ThS. Đào Đăng Măng - Chủ nhiệm bộ môn
ThS. Nguyễn Huy Cảnh - Giảng viên

ThS. Đoàn Thị Hồng Lam - Giảng viên
ThS. Phạm Đình Khuê - Giảng viên kiêm nhiệm

CN. Đỗ Việt Phương - Giảng viên kiêm nhiệm

        - Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

TS. Phan Minh Tuấn - Chủ nhiệm bộ môn

ThS. Phạm Khánh Dư - Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - Giảng viên

        - Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

TS. Phạm Thị Kim Ngân - Chủ nhiệm bộ môn

ThS. Lại Thị Huệ - Giảng viên

ThS. Tạ Ánh Tuyết - Giảng viên
- Môn Pháp luật đại cương:

CN. Đặng Thu Hà.

- Môn Lôgic đại cương:
ThS. Đào Đăng Măng


        Địa chỉ liên hệ:

        Khoa Lý luận chính trị, tầng 2 nhà H, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, km số 10, Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội.

Số điện thoại: 04. 38546487; Fax: 844 3854 1616, Email: pth@hn.vnn.vn

 

 

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University