Châu Úc

Số : 76/TB-ĐHKT-VĐTHTQT ngày 24 tháng 02 năm 2016
Số: 13/TB-ĐHKT-HTQT ngày 29 tháng 01 năm 2015

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University