Thông báo V/v nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2017 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

29 tháng 8, 2017
Số: 580/TB-ĐHKT-TH ngày 29 tháng 8 năm 2017

Xem nội dung Thông báo tại đây