Thông báo V/v học tập Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên khóa 2017-2022

21 tháng 8, 2017
Số: 293/TB-ĐHKT-CT-CTSV ngày 17 tháng 8 năm 2017

Xem nội dung Thông báo tại đây