Thông báo Về Hội thảo Quốc tế khoa học và kỹ thuật lần thứ 7 "Giải pháp cho các vấn đề về môi trường trong ngành công nghiệp XD và BĐS"

16 tháng 8, 2017
Số: 320/TB-ĐHKT-VĐTHTQT ngày 16 tháng 8 năm 2017

Xem nội dung Thông báo tại đây