Thông báo về Hội thảo "Kiến trúc với người Điếc và người Khiếm thính- Các giải pháp Kiến trúc và Kỹ thuật thúc đẩy hòa nhập cuộc sống cho người Điếc và người Khiếm thính"

11 tháng 9, 2017
Số: 373/TB-ĐHKT-VĐTHTQT ngày 11 tháng 9 năm 2017

Xem nội dung Thông báo tại đây

Chương trình dự kiến