Thông báo về Cuộc thi thiết kế quốc tế dành cho SV "Thành phố carbon thấp - Yahata"

1 tháng 6, 2017
Số: 222/TB-ĐHKT-VĐTHTQT ngày 31 tháng 5 năm 2017

Xem nội dung Thông báo tại đây