Thông báo về Cuộc thi "Thiết kế nhà nổi vùng đồng bằng sông Cửu Long"

1 tháng 6, 2017
Số: 223/TB-ĐHKT-VĐTHTQT ngày 31 tháng 5 năm 2017

Xem nội dung Thông báo tại đây