Thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết năm học 2016 - 2017 và Khai giảng năm học 2017 - 2018

1 tháng 9, 2017
Số: 583/TB-ĐHKT-TH ngày 30 tháng 8 năm 2017

Xem nội dung Thông báo tại đây