Thông báo Kế hoạch kiểm tra tin học, ngoại ngữu chuyên môn tuyển dụng giảng viên TT Ngoại ngữ năm 2017

30 tháng 5, 2017
Số: 364/TB-ĐHKT-TH ngày 30 tháng 5 năm 2017

Xem nội dung Thông báo tại đây