Thi đua khen thưởng

Thông báo V/v xét thi đua, khen thưởng học kỳ II năm học 2016 - 2017 và xét cấp học bổng KKHT học kỳ I năm học 2017 - 2018

Số: 314/TB-ĐHKT-CT-CTSV ngày 08 tháng 9 năm 2017

Xem nội dung Thông báo tại đây