Quyết định V/v kiện toàn Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các Nhóm công tác chuyên trách của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (lần 1)

24 tháng 5, 2017
Số: 208/QĐ-ĐHKT-TTrKTĐBCL ngày 24 tháng 5 năm 2017

Xem nội dung Quyêt định tại đây