Quyết định V/v ban hành Quy định về đánh giá, phân loại giảng viên, chuyên viên và người lao động hợp đồng của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

19 tháng 1, 2016

Quyết định V/v ban hành Quy định về đánh giá, phân loại giảng viên, chuyên viên và người lao động hợp đồng của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Số: 19/QĐ-ĐHKT-TH ngày 19 tháng 1 năm 2016

Xem nội dung Quyết định tại đây