Quyết định V/v ban hành Quy định về đánh giá, phân loại giảng viên, chuyên viên và người lao động hợp đồng của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

4 tháng 1, 2017

Quyết định V/v ban hành Quy định về đánh giá, phân loại giảng viên, chuyên viên và người lao động hợp đồng của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Số: 19/QĐ-ĐHKT-TH ngày 19 tháng 1 năm 2016

Xem nội dung Quyết định tại đây