Quyết định Thành lập Hội đồng Tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học, Liên thông và Văn bằng 2 năm 2016

5 tháng 5, 2017

Quyết định Thành lập Hội đồng Tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học, Liên thông và Văn bằng 2 năm 2016

Số: 211/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 05 tháng 5 năm 2016

Xem  nội dung Quyết định tại đây