Liên hệ

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
Tầng 12, 13 Nhà H - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Km 10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: 046 251 469/ 0433 120 542
Mobile: 091 2236 431 (Th.S. Vũ Hữu Thắng) 
               0983 477 986 (Th.S. Phạm Thanh Bình)
Email: thuvien.hau@gmail.com