Liên hệ

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

Tầng 12, 13 Nhà H - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Km 10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 246 251 469/ 2433 120 542

Mobile: 091 2236 431 (Th.S. Vũ Hữu Thắng) 
                 0983 477 986 (Th.S. Phạm Thanh Bình)

Email: thuvien.hau@gmail.com