Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2017

13 tháng 7, 2017
Sáng 11/07/2017, Đảng ủy Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho các Đảng viên mới. Tới dự khai mạc lớp học có TS. Phan Minh Tuấn - Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Phòng Tổng hợp.


TS. Phan Minh Tuấn - Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Phòng Tổng hợp quán triệt tại lớp học

Lớp bồi dựng lý luận chính trị nhằm giúp các đồng chí Đảng viên mới có thêm những  kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh; hiểu hơn về  vai trò, sứ mệnh mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang thực hiện. Bên cạnh đó là những kiến thức cơ bản về đường lối, chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới của đất nước. Các Đảng viên mới còn được cung cấp các kiến thức về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, để từ đó mỗi Đảng viên dự bị xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với tổ chức Đảng và đơn vị nơi công tác; phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần xã hội…không ngừng phấn đấu để giữ vững danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Phát biểu khai mạc và quán triệt tại lớp học, TS. Phan Minh Tuấn - Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Phòng Tổng hợp cho biết: Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng ủy Nhà trường quan tâm chỉ đạo. Song song với việc ổn định mô hình tổ chức cơ sở Đảng phù hợp với mô hình chuyên môn, Đảng ủy luôn chú trọng công tác phát triển Đảng nhằm tăng cường lực lượng, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ…

TS. Phan Minh Tuấn cũng nhấn mạnh đây là dịp để các đồng chí Đảng viên mới nâng cao một bước quan trọng trong nhận thức đối với trách nhiệm của người Đảng viên cộng sản trong giai đoạn cách mạng mới, thời cơ mới, vận mệnh mới. Trên cơ sở các nội dung được hướng dẫn tại khóa học, mỗi Đảng viên mới sẽ xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành Đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.