Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

24 tháng 2, 2017
Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 05/12/2016 của Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 32-KH/ĐUK ngày 12/12/2016 của Đảng ủy Khối về tổ chức, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và học tập Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”ngày 16/2/2017, tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã diễn ra Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết và học tập chuyên đề dành cho Đảng viên trong Đảng bộ Trường. Đến dự và quán triệt tại hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương.


PGS.TS. Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương đến dự và quán triệt tại Hội nghị

Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Viết Thông đã truyền đạt những nội dung cơ bản, quan trọng của Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế Quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” và Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2017”.

Hội nghị cũng được nghe chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, PGS.TS.KTS. Lê Quân - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, luôn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp Cách mạng Việt Nam. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa"; thể hiện tầm nhìn và thái độ quyết liệt của Đảng, nghiêm túc, nghiêm khắc chỉ rõ những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Lê Quân yêu cầu các đồng chí tham dự Hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, nghiên cứu. Cần xác định rõ, việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết là trách nhiệm chung của mọi Đảng viên, cán bộ, giảng viên và sinh viên trong toàn Trường.

Sau Hội nghị, các Đảng viên, cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia đều viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu, giải pháp. Chú trọng kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở đơn vị, Nhà trường và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.


PGS.TS.KTS. Lê Quân - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị


Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và học tập chuyên đề