Hội đồng Trường

Hội đồng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thành lập theo Quyết định số 1008/QĐ-BXD  ngày 27/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.