Hội đồng khoa học và đào tạo

Quyết định Thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Số: 469/QĐ-ĐHKT-KHCN ngày 14 tháng 12 năm 2016

Xem nội dung Quyết định tại đây