Giới thiệu

    - Phòng Công tác sinh viên được thành lập theo Quyết định số 1046/ĐHKT-TH4 ngày 27/02/1999 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

    - Phòng được đổi tên phòng Công tác sinh viên thành phòng Chính trị - Công tác sinh viên theo Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 16 tháng 01 năm 2003.

    - Nhà trường quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Chính trị công tác sinh viên theo Quyết định 191/QĐ/ĐHKT-TH  ngày 18/02/2003 của Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.