Giới thiệu

I. Giới thiệu chung

    Phòng Thanh tra,Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập theo Quyết định số 630/QĐ-ĐHKT-TH ngày 22/7/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trên cơ sở sát nhập và tổ chức lại Phòng Thanh tra, bộ phận Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thuộc Phòng Đào tạo.

II. Thành tích

    - 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. 
    - 01 Bằng khen của Bộ Xây dựng cho cá nhân.