Giới thiệu

Phòng Quản trị - Thiết bị được thành lập năm 1992 được Nhà trường giao nhiệm vụ quản lý công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị và công tác y tế của Trường.