Giới thiệu

Phòng Tổng hợp là một đơn vị chức năng trong cơ cấu phòng ban thuộc bộ máy tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.