Giờ mở cửa

28 tháng 3, 2017
QUY ĐỊNH GIỜ MỞ CỬA CÁC PHÒNG PHỤC VỤ 

 

Phòng đọc giáo viên

(tầng 13 nhà H)

Phòng Khai thác mạng

(tầng 13 nhà H)

Phòng đọc sinh viên

(tầng 12 nhà H)

Phòng mượn giáo trình

(tầng 12 nhà H)

Thứ hai

Sáng

8h00 đến 12h00

8h00 đến 12h00

8h00 đến 12h00

8h00 đến 12h00

Chiều

12h00 đến 17h00

13h00 đến 17h00

12h00 đến 17h00

13h00 đến 17h00

Thứ ba

Sáng

8h00 đến 12h00

8h00 đến 12h00

8h00 đến 12h00

8h00 đến 12h00

Chiều

12h00 đến 17h00

13h00 đến 17h00

12h00 đến 21h00

13h00 đến 17h00

Thứ tư

Sáng

8h00 đến 12h00

8h00 đến 12h00

8h00 đến 12h00

8h00 đến 12h00

Chiều

12h00 đến 17h00

13h00 đến 17h00

12h00 đến 17h00

13h00 đến 17h00

Thứ năm

Sáng

8h00 đến 12h00

8h00 đến 12h00

8h00 đến 12h00

8h00 đến 12h00

Chiều

12h00 đến 17h00

13h00 đến 17h00

12h00 đến 21h00

13h00 đến 17h00

Thứ sáu

Sáng

8h00 đến 12h00

8h00 đến 12h00

8h00 đến 12h00

8h00 đến 12h00

Chiều

NGHỈ PHỤC VỤ - LÀM NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN


LỊCH PHỤC VỤ PHÒNG MƯỢN GIÁO TRÌNH (Tầng 12 nhà H)