Đảm bảo chất lượng

Thông báo V/v công bố Báo cáo Tự đánh giá của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Số: 241/TB-ĐHKT-TTrKT&ĐBCL ngày 13 tháng 6 năm 2017

Xem nội dung Thông báo tại đây

Xem nội dung Báo cáo tại đây
Tin tức