Đại học

Thông báo V/v xét tuyển lớp Kỹ sư tài năng ngành Xây dựng khóa 2017

Số: 710/TB-ĐHKT-ĐT ngày 12 tháng 12 năm 2017

Xem nội dung Thông báo tại đây