Công văn của Bộ GD và ĐT V/v Cung cấp tài liệu, phim tư liệu GDQPAN, làm phim truyên truyền giáo dục quốc phòng an ninh

4 tháng 1, 2017

Công văn của Bộ GD và ĐT V/v Cung cấp tài liệu, phim tư liệu GDQPAN, làm phim truyên truyền giáo dục quốc phòng an ninh

Số: 3095/BGDĐT - GDQP ngày 22 tháng 6 năm 2015

Xem nội dung Văn bản tại đây