Ban Giám hiệu

PGS.TS.KTS. Lê Quân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

    Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các lĩnh vực công tác của Nhà trường theo chức năng, nhiệm vụ được Bộ Xây dựng phân công và chịu trách nhiệm trước Nhà nước về mọi hoạt động của Nhà trường.

    Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

    -     Kế hoạch, chương trình công tác của Nhà trường, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các Quyết định, Chỉ thị của Nhà nước, Bộ Xây dựng;

    -     Chỉ đạo chung việc xây dựng hệ thống Quy chế, Quy định, những định hướng, kế hoạch phát triển các lĩnh vực thuộc chức năng của Nhà trường;

    -     Phụ trách công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính, thanh tra, khoa học công nghệ, lao động sản xuất và chuyển giao công nghệ và phát triển cơ sở vật chất của Nhà trường;

    -     Quản lý và chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển cho các ngành, chuyển ngành đào tạo thuộc Khoa Kiến trúc, Khoa Nội thất và Mỹ thuật công nghiệp.

TS. KTS. Ngô Thị Kim Dung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng


    Thay mặt Hiệu trưỏng chỉ đạo, giải quyết các công việc chung khi Hiệu trưởng đi công tác vắng.

    Giúp Hiệu trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

    -     Phụ trách theo dõi và chỉ đạo chung công tác đào tạo đại học, chỉ đạo xây dựng, thực hiện kế hoạch, chương trình giảng dạy, xây dựng chiến lược phát triển cho các ngành, chuyên ngành đào tạo bậc đại học trong Nhà trường;

    -     Quản lý và chỉ đạo công tác thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng cho các chương trình đào tạo trong và ngoài trường;

    -     Quản lý và chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển cho các ngành, chuyên ngành thuộc Khoa Công nghệ Thông tin của Nhà trường;

    -     Phụ trách và chỉ đạo thực hiện xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo liên  thông, liên kết của Nhà trường;

    -     Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng phân công.

PGS.TS. Lê Anh Dũng - Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng

    Giúp Hiệu trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

    -     Phụ trách theo dõi và chỉ đạo công tác phát triển và mở rộng hoạt động cho các chương trình bồi dưỡng cán bộ, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội, các khóa đào tạo ngắn hạn;

    -     Quản lý chung chỉ đạo công tác thực hiện kế hoạch giảng dạy, phát triển mở rộng địa bàn hoạt động và xây dựng chiến lược phát  triển cho các ngành đào tạo hệ đào tạo vừa học vừa làm của Nhà trường;

    -     Phụ trách và theo dõi các hoạt động quản lý sinh viên và giáo dục thể chất trong Nhà trường;

    -    Quản lý và chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển cho các ngành, chuyên ngành thuộc Khoa Xây dựng của Nhà trường;

    -     Quản lý và chỉ đạo công tác thông tin, thư viện trong Nhà trường;

    -     Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng phân công.